SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

tímto poskytuji těmto Správcům osobních údajů:

  • - VESSAN Reality s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, IČO: 282 52 527
  • - VESSAN ESTATE s.r.o., se sídlem Puškinovo nám. 494/4, 160 00 Praha 6, IČO: 279 45 758
  • - VESSAN s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, IČO: 279 45 758

souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém jsem je příslušnému Správci osobních údajů poskytl, a to v souvislosti s uzavřením či plánovaným uzavřeným smluvního vztahu se Správcem osobních údajů (e-mailem, osobně, telefonicky).

Tímto souhlasím a beru na vědomí, že Správce osobních údajů bude zpracovávat mé

  • - identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ)
  • - kontaktní údaje (kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa apod.)
  • - kopie dokladů totožnosti
  • - další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. bankovní spojení)


jakožto klienta za účelem jednání o smluvním vztahu, nabídky smluvního vztahu, plnění smlouvy, jejíž jsem smluvní, plnění zákonných povinností Správce osobních údajů a ochrany mých důležitých a oprávněných zájmů.

Tímto souhlasím a beru na vědomí, že Správce osobních údajů bude do odvolání zpracovávat mé osobní údaje zaměstnanci či jinými pověřenými osobami za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů přijatých za účelem zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu a jejich změně, zničení či ztrátě.

Tímto souhlasím a beru na vědomí, že je Správce osobních údajů povinen mě na žádost informovat a účelu zpracování, rozsahu, době zpracování a příjemcích osobních údajů a že jsem dále oprávněn Správce osobních údajů oprávněn požádat o vysvětlení, opravu chybných údajů, výmaz údajů, odstranění závadného stavu, jakož i svůj souhlas odvolat (v listinné formě či prostřednictvím e-mailu info@vessan.cz). Pokud Správce osobních údajů mé žádosti nevyhoví, tímto souhlasím a beru na vědomí, že mám právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.